Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Robins, s.r.o., sídlom: Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 46583980 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY.

Webstránka madeincekoslovakia.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

KONTAKTNÉ ÚDAJE.

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok magicmedia.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

  • meno a priezvisko [nevyhnutné]
  • e-mailová adresa [nevyhnutné]
  • telefónne číslo [nevyhnutné]
  • spoločnosť.

ÚČEL.

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.