“facebook
Autor: Matúš Červenka
1. januára 1970
Zdieľaj

Pravidla súťaží

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
nUsporiadateľom súťaže je spoločnosť:

Robins s.r.o.

so sídlom Černyševského 26

851 01 Bratislava

IČO: 46 583 980

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 80335/B (ďalej len “organizátor”).

2. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE
nSúťaž trvá dobu stanovenú v aktuálnom súťažnom príspevku (ďalej len „doba trvania súťaže“). Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Instagram alebo Facebook.

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
nSúťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej alebo Českej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi, či k ďalším osobám povereným zaistením tejto súťaže, ako aj osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb v blízkom vzťahu. Súťažiaci musí mať pred zahájením súťaže založený účet na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook a v dobe ukončenia súťaže musí byť fanúšikom stránky made_in_cekoslovakia alebo facebook page. Súťažiaci musí dodržiavať všetky pravidlá používania sociálnej siete Instagram https://www.instagram.com/about/legal/terms. Súťaž prebieha aj na sociálnej sieti, kde bola zverejnená. Do záverečného vyhodnotenia o výhry budú zaradení len súťažiaci spĺňajúci vyššie uvedené podmienky.

4. MECHANIKA SÚŤAŽE / HODNOTIACE KRITÉRIUM
nÚlohou súťažiaceho je riadiť sa pokynmi podľa aktuálnej súťaže prebiehajúcej na Instagramovom alebo Facebook-ovom profile MAde in Čekoslovakia.

5. VÝHERCOVIA
nVýhercami sa stanú súťažiaci zo Slovenskej a Českej republiky, ktorých vyberie usporiadateľ súťaže (viď. vyššie).

6. OZNÁMENIE VÝHERCOV
nVybraní výhercovia budú vyhlásení maximálne do 3 dní od plánovaného ukončenia súťaže. Na oznámenie výhry jednotlivým výhercom sú vždy využité kontaktné údaje sprístupnené účastníkmi súťaže na ich instagramovom alebo facebook-ovom profile. Výhercovia budú zároveň zverejnení na instagramovom profile made_in_cekoslovakia vo výbere Súťaže.

7. PODMIENKY PRE ZÍSKANIE VÝHRY
nVýhra bude zaslaná doručovaciou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom, na území Českej a Slovenskej republiky, a to najneskôr do 7 dní od vyhlásenia výhercov. Výhra účastníkov súťaže, ktorú z dôvodov nezavinených usporiadateľom nebude možné doručiť, nebude odovzdaná a nárok na ňu zaniká. Na výhru nevzniká právny nárok, nie je možné ju zameniť za hotovosť, ani požadovať namiesto nej iné plnenie. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca do 3 pracovných dní od vyhlásenia výhercov neposkytne svoju doručovaciu adresu, na ktorú mu má byť výhra zaslaná.

8. OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
nV súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a súčasne o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej tiež „GDPR“), organizátor oznamuje tieto informácie podľa čl. 12 a 13 GDPR o spracovaní osobných údajov:

Správcom a spracovateľom údajov je spoločnosť Robins s.r.o., so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 46 583 980.

Rozsah a obsah spracovaných osobných údajov: Spracovateľ zhromažďuje mená výhercov a poskytnuté doručovacie adresy výhercov výhradne za účelom odoslania výhry súťažiacemu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na odoslanie a doručenie výhry; po tejto lehote budú všetky poskytnuté osobné údaje výhercu bezpečne zmazané z dátových úložísk organizátora.

Účel spracovania: dokladovanie vzniku, priebehu a vyhodnotenia súťaže, vnútorná kontrola a evidencia, ochrana právnych nárokov a plnenia zákonných povinností.

Právny základ spracovania: plnenie zmlúv so subjektmi údajov (splnenie podmienok súťaže), plnenie právnych povinností (evidencia dokladov podľa zákona o účtovníctve), oprávnené záujmy správcu (vnútorná administratívna evidencia).

Kategória príjemcov týchto osobných údajov: v prípade žiadosti na základe zákona a v jeho medziach orgány verejnej moci (súdy, správne orgány). Osobné údaje nie sú odovzdávané do tretích krajín mimo Európskej únie. Správca nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie o osobných údajoch ani profilovanie. Doba uchovania osobných údajov: po dobu trvania súťaže a následne po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu oprávnených záujmov správcu (uchovanie evidencie pre prípad súdneho sporu).

Za podmienok stanovených GDPR majú účastníci súťaže právo:

žiadať o oznámenie účelu spracovania osobných údajov, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov spracúvaných osobných údajov, plánovanej dĺžky uchovávania osobných údajov a o oznámenie zdrojov osobných údajov, ak nimi nie sú sami účastníci,

žiadať o opravu alebo výmaz osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracovania, prípadne môžu vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,

podať sťažnosť na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, kontaktné údaje na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY
nÚčasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou do dňa uverejnenia na účte Instagramu „https://www.instagram.com/made_in_cekoslovakia/„. V prípade, ak bude mať usporiadateľ alebo organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla alebo mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu príde, súťažiaci bude zo súťaže vylúčený; rovnako to platí aj v prípade jednania súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla alebo mohla pomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či podmienkami alebo so zásadami poctivej súťaže a fair play. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť internetu a sociálnej siete Instagram alebo Facebook). Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži, ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. V prípade, ak sa výhercu nepodarí kontaktovať na jeho Instagram alebo Facebook účte, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry. Takto neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry v súvislosti s jej zaslaním prepravnou spoločnosťou. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram a Facebook.

nV Bratislave dňa 21. 5. 2021

VYPOČUJTE SI NOVÉ
EPIZÓDY MADE IN CAST
ZOBRAZIŤ PODCAST
Už čoskoro
Kubis the Nook, Bratislava
PRIPRAVUJEME
25.4.2024 18:00
Kubis the Nook, Bratislava
KÚPIŤ LÍSTOK
Prírodná kozmetika Musk
je tu s nami už od roku 2016
ZOBRAZIŤ PRODUKTY

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ